Το βιβλίον τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά κάθε μελετητήν της Αγ. Γραφής, διότι δεν αφήνει ουδεμίαν λεπτομέρειαν του βίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που να μη ευρίσκεται εις την Παλ. Διαθήκην. Είναι δε πλουτισμένον και με πολλάς σημειώσεις και παρατηρήσεις, ώστε δικαίως απεκλήθη «Ταμείον Θεολογικών γνώσεων».

Διάλογος Αγίου Γρηγεντίου
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 236
Τιμή:
15,00 €  δεμένο