Το πλέον επίκαιρον βιβλίον διά την σημερινήν εποχήν:
«…Η «Ενορία» είχε υποδείξει την ανάγκην της επανεκδόσεως του κλασσικού τούτου έργου διά να δυνηθούν τόσον οι κληρικοί όσον και οι θεολόγοι της σημερινής γενεάς να σχηματίσουν υγιά εκκλησιαστικήν συνείδησιν και να συνειδητοποιήσουν τα μεγάλα και ζέοντα εκκρεμή προβλήματα της Εκκλησίας μας…» (Περιοδικόν «Ενορία» αριθ. 364 έτος 1964).

Χρήστου Ανδρούτσου

Εκκλησία και Πολιτεία
Σχήμα: 15,5x23 εκ.   Σελίδες: 114
Τιμή:
7,00 €   άδετο