Μετά από λήθην αιώνων  ανασύρεται εις το φως η μεγάλη προσωπικότης του Μακαρίου Χρυσοκεφάλου, κατά τον ΙΔ' αιώνα αρχιεπισκόπου της αποστολικής μικρασιατικής εκκλησίας της Φιλαδελφείας, φίλου και ομόφρονος του μεγάλου Πατρός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και προσφέρονται εις το κοινόν οι εξαίρετοι δια το θεολογικόν περιεχόμενον και την λογοτεχνικήν ωραιότητα 14 λόγοι του εις μεγάλας εορτάς του εκκλησιαστικού έτους.
Εις την προτασσομένην εκτενή εισαγωγήν ερευνώνται, διά πρώτην φοράν τόσον λεπτομερώς, επί τη βάσει των παλαιών γραπτών πηγών και της νεωτέρας βιβλιογραφίας, όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την ζωήν και τα συγγράμματα του Χρυσοκεφάλου, ώστε να παρασχεθή κατά το δυνατόν πληρεστέρα εικών του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού ανδρός, τον οποίον ο σύγχρονός του οικουμενικός πατριάρχης Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος εν συνόδω του 1369 εν Κωνσταντινουπόλει παρωμοίασε προς «τον Ααρών τον του Θεού εκλεκτόν».
Αρίστη εκτύπωσις-καλλιτεχνική βιβλιοδεσία.

Εισαγωγή Αρχιμ. Ειρηναίου ΔεληδήμουΧρυσοκεφάλου Μακαρίου

Λόγοι Πανηγυρικοί  ΙΔ'  

Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 568
Τιμή:
28,00 €  δεμένο