Εις τα ως άνω έργα που κυκλοφορούν εις ένα τόμον περιλαμβάνονται και αι περίφημοι «Δογματικαί Μελέται» Α' και Β' όπου ο σοφός καθηγητής αναπτύσσει σαφέστερα και διεξοδικότερα πολλά δογματικά ζητήματα. Ο ίδιος εις τας παραδόσεις του ετόνιζεν ότι αύται αποτελούν ουσιαστικά υπομνήματα της Δογματικής του.

Χρήστου Ανδρούτσου

Μελέται και Διατριβαί
Τόμοι Β'-Γ' Δογματικά-Λόγοι, Άρθρα  
Σχήμα: 15x24 εκ.   Σελίδες: 390
Τιμή:
18,00 €  δεμένο