Μετάφρασις Αδαμαντίου Κοραή

Ολίγα θρησκευτικά βιβλία εγνώρισαν τόσον ενθουσιώδη και ευρείαν αποδοχήν όσον η «Ορθόδοξος Διδασκαλία» του σοφού Ρώσου Ιερομονάχου Πλάτωνος, κατόπιν Μητροπολίτου Μόσχας, εκδοθείσα το 1765 εις Αγίαν Πετρούπολιν. Εθεωρήθη επιτυχεστάτη σύνοψις της Ορθοδόξου Δογματικής και Ηθικής, προσήλκυσε δε το ενδιαφέρον και ετεροδόξων, οι οποίοι ήθελον να γνωρίσουν την διδασκαλίαν των Ορθοδόξων. Εγνώρισε ταχέως καταπληκτικήν διάδοσιν και μετεφράσθη εις πολλάς γλώσσας (λατινικήν, γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν, ελληνικήν, αρμενικήν, ολλανδικήν, γεωργιανήν, ακόμη και τουρκικήν!).
Η ελληνική μετάφρασις, εκδοθείσα το 1782, έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι οφείλεται εις τον διδάσκαλον του γένους Αδαμάντιον Κοραήν, ο οποίος, ενθουσιασθείς εκ του περιεχομένου του βιβλίου, ηθέλησε να το προσφέρη εις τον υπόδουλον ελληνισμόν. Αξίζει να προσθέσωμεν ότι νέαν έκδοσιν της μεταφράσεως του Κοραή επραγματοποίησε το 1827 ο «κράτιστος» θεολόγος Κωνσταντίνος Τυπάλδος, κατόπιν πρώτος Σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως, ο δε λόγιος Μητροπολίτης Καισαρείας Καππαδοκίας Παϊσιος μετέφρασε το βιβλίον εις την τουρκικήν και το εξέδωσε το 1839 χάριν των τουρκοφώνων Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι εκινδύνευον τότε εκ της προτεσταντικής προπαγάνδας.


Πλάτωνος Μητροπ. Μόσχας

Ορθόδοξος διδασκαλία
Σχήμα: 14x20,5 εκ.   Σελίδες: 256
Τιμή:
12,00 €  άδετο