Το μνημειώδες εξάτομον «Σύνταγμα των ιερών κανόνων» των Γ. Ράλλη και Μ. Ποτλή (α' έκδοσις: 1852-1859) αποτελεί την μεγαλυτέραν, πληρεστέραν και εγκυροτέραν συλλογήν κανόνων και εκκλησιαστικών νόμων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Περιλαμβάνει τον σπουδαιότατον «Νομοκάνονα εις 14 τίτλους» και την πλήρη συλλογήν όλων των ιερών κανόνων, όπως ωλοκληρώθησαν υπό του Μεγάλου Φωτίου κατά το 883, μαζί με τας πλήρεις ερμηνείας των μεγάλων κανονολόγων του 12ου αιώνος, Αριστηνού, Ζωναρά και Βαλσαμώνος, το χρησιμώτατον αλφαβητικόν «Σύνταγμα» του Βλαστάρεως, του έτους 1335, καθώς και πολυαρίθμους αυτοκρατορικάς και πατριαρχικάς διατάξεις, πραγματείας βυζαντινών κανονολόγων, αλλά και άλλα σπουδαιότατα περί της Εκκλησίας κείμενα, μέχρι του έτους 1855. Το έργον είχε τυπωθή με έγκρισιν και επαίνους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της μόλις τότε (1850) ανακηρυχθείσης αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, η δε ανεκτίμητος αξία του ανεγνωρίσθη υπό του συνόλου των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών και υπό όλων των επιφανών κανονολόγων.

Η παρούσα νέα έκδοσις περιέχει επι πλέον και εκτενή (195 σελίδων)
Εισαγωγήν υπο αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου, όπου εξετάζονται το αληθές νόημα των ιερών κανόνων, η διαφορά των απο τους νόμους, η "οικονομία" και οι κίνδυνοι εκ της "νομικής νοοτροπίας" (η οποία εκφράζει όχι το πνεύμα του Χριστού, αλλα το πνεύμα των σταυρωτών του, όχι την παράδοσιν των Αγίων, αλλα την πράξιν του Δυτικού Μεσαίωνος). Προβάλλονται σπουδαιόταται αλλα ελάχιστα γνωσταί διδαχαί Αγίων (όπως του Θεοδώρου Στουδίτου και του Μεγάλου Φωτίου) και παρουσιάζονται νέα χρονολογικά, βιογραφικά και άλλα στοιχεία περι των μεγάλων βυζαντινών κανονολόγων, καθώς και διάφορα άλλα ιδιαίτερου θεολογικού ενδιαφέροντος θέματα.Ράλλη Γ. – Ποτλή Μ.

Σύνταγμα των Θείων και ιερών κανόνων (6 τόμοι)

Εισαγωγή Αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου
Σχήμα: 17,5 Χ 25 εκ.
Σελίδες : 3745


Δεμένο, Τιμή:
180,00 €