Πολλοί έχουν ακούσει από στόματα συγχρόνων μας ιεροκηρύκων την συγκινητικήν και πάντοτε επίκαιρον διακήρυξιν του Ιωσήφ Βρυεννίου: «Ουκ απαρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά σε, πατροπαράδοτον σέβας. Εν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν και εν σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δε και  καλέσει καιρός, και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα».
Ολίγοι όμως γνωρίζουν κάτι περί του σοφού εκείνου θεολόγου, ο οποίος έλαμψεν εις το στερέωμα της Ορθοδοξίας ολίγον προ της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και ήτο ο διδάσκαλος του ηρωικού Αγίου Μάρκου του Ευγενικού.
Ελάχιστοι δε είχον την χαράν να αναγνώσουν τα πολύτιμα θεολογικώτατα συγγράμματά του, τα οποία προ διακοσίων και πλέον ετών εξέδωκεν ο μέγας του Γένους διδάσκαλος Ευγένιος ο Βούλγαρις (Τα «Ευρεθέντα», τόμοι Α' και B' εν Λειψία 1768. Τα «Παραλειπόμενα», τόμος Γ' εν Λειψία 1785).
Την πλήρωσιν του κενού αυτού επιχειρών ο Οίκος μας προβαίνει εις την επανέκδοσιν των έργων του Ιωσήφ Βρυεννίου, με την πεποίθησιν ότι προσφέρει εις το Ορθόδοξον πλήρωμα λησμονημένους θησαυρούς ανεκτιμήτου αξίας.
Είναι ακριβής επανέκδοσις και υπό νέαν στοιχειοθεσίαν με αρίστην εκτύπωσιν επί εκλεκτού χάρτου και με καλλιτεχνικήν βιβλιοδεσίαν.


Εισαγωγή Αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου
Βρυεννίου Ιωσήφ

Τα Ευρεθέντα (τόμοι Α' και Β' )
Τα παραλειπόμενα
(τόμος Γ')
Σχήμα: 17,5x25 εκ.  
Σελίδες εκάστου τόμου: Α' 478, Β' 370,   Γ' 402

Τιμή:
Eκαστος τόμος 28,00 €  δεμένο