Περί της Ογδόης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έχει μείνει άγνωστος εις τους πολλούς, ας αφήσωμεν να ομιλήση ο αγωνιστής της Ορθοδοξίας Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο οποίος έγραφε: «…αποδέχομαι και ασπάζομαι προς ταις ειρημέναις επτά συνόδοις και την μετ’ αυτάς αθροισθείσαν επί του ευσεβούς Βασιλείου βασιλέως Ρωμαίων και του αγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου, την και οικουμενικήν ογδόην ονομασθείσαν, η και των τοποτηρητών παρόντων Ιωάννου του μακαρίου πάπα της πρεσβυτέρας Ρώμης… εκύρωσε μεν και ανεκήρυξε την εβδόμην οικουμενικήν σύνοδον και ταις  προ αυτής συντάττεσθαι διωρίσατο, αποκατέστησε δε τω οικείω θρόνω τον αγιώτατον Φώτιον, κατέκρινε δε και ανεθεμάτισε, καθάπερ και αι προ αυτής οικουμενικαί σύνοδοι, τους τολμώντας προσθήκην τινά καινοτομείν ή υφαίρεσιν ή όλως εναλλαγήν επί τω προρρηθέντι συμβόλω (της πίστεως)».
Αρίστη εκτύπωσις-καλλιτεχνική βιβλιοδεσία.

Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων

Τόμος Χαράς
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 638
Τιμή:
28,00 €  δεμένο

Ο μέγας πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος συνεκέντρωσεν εις τον τόμον αυτόν, εκδοθέντα το έτος 1705, θεμελιώδους σημασίας θεολογικά κείμενα αναφερόμενα εις τας διαφοράς μεταξύ Ορθοδοξίας και Δύσεως. Μεταξύ αυτών είναι: τα Πρακτικά της Ογδόης Οικουμενικής Συνόδου, συνελθούσης εν Κωνσταντινουπόλει κατά τα έτη 879-880, η οποία εδικαίωσε τον Άγιον Φώτιον τον Μέγαν, αι πέντε μεγαλειώδεις  δογματικαί επιστολαί του Αγίου Φωτίου, η Εγκύκλιος επιστολή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού κατά της Συνόδου της Φλωρεντίας, και το δοκίμιον του διδιασκάλου του Γένους και πατριάρχου Αλεξανδρείας Μελετίου Πηγά Περί της Εκκλησίας και κατά της αρχής του Πάπα.