Κατά το Τυπικόν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Κείμενον δίχρωμον, με μεγάλα ευανάγνωστα γράμματα. Έχουν ελεγχθή όλαι αι λεπτομέρειαι επί τη βάσει παλαιοτάτων και νεωτέρων εκδόσεων των λειτουργικών βιβλίων και του Τυπικού, περιλαμβάνονται αι κατ’ έθος διατάξεις και διατυπώσεις και ουδέν παρελείφθη, ούτως ώστε το έργον έχει καταστή αρτιώτερον εξ όλων των άλλων εκδόσεων.
Εις την νέαν, ιδιαιτέρως επιμελημένην έκδοσιν, προσετέθησαν εν Παραρτήματι και δύο πολύ ενδιαφέρουσαι μελέται του αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου περί της διά μέσου των αιώνων διαμορφώσεως της τελετής της Αναστάσεως και περί της θέσεως του «Λόγου κατηχητικού εις το Άγιον Πάσχα». Επίσης, και ένας πίναξ της παλαιάς εκκλησιαστικής αριθμήσεως του εικοσιτετραώρου, με τας αντιστοίχους σημερινάς ώρας, όπως συγχρονίζονται κατά την εποχήν της εαρινής ισημερίας και της Μεγάλης Εβδομάδος.Μεγάλη Εβδομάς


Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 386
Τιμή:
25,00 €   δεμένο