Διά της παρούσης εκδόσεώς μας σκοπούμεν να προσφέρωμεν εις τους διακονούντας εν τω ιερώ ναώ ιερείς και ιεροψάλτας κατά συστηματικήν τάξιν τας ακολουθίας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής συμφώνως προς τας κατά την μακραίωνα παράδοσιν τυπικάς διατάξεις της ορθοδόξου λατρείας, ώστε και οι πλέον πρωτόπειροι, να τελούν αυτήν ευχερώς και ορθώς.
Κατά γενικήν ομολογίαν είναι το καλύτερον και πληρέστερον κείμενον της ακολουθίας της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων, εξ όσων μέχρι σήμερον κατά καιρούς εξεδόθησαν, ώστε να είναι απαραίτητον διά κάθε ναόν.
Η έκδοσις αύτη, με ολόκληρον το σχετικόν τελετουργικόν περιεχόμενον και με σαφείς και λεπτομερείς οδηγίας κατά την παράδοσιν των σεβασμίων Ι. Μονών του Αγίου Όρους, καλύπτει υπάρχον κενόν μεταξύ των λειτουργικών βιβλίων και αποτελεί απαραίτητον οδηγόν, τόσον διά τους ιερείς, όσον και δια τους ιεροψάλτας, αλλά και δια τους φιλακολούθους πιστούς. (Θρησκ. Εφημερίς «ΤΥΠΟΣ» τεύχος 50 έτος E').

Έκδοσις δίχρωμος επί αρίστου χάρτου – Γράμματα μεγάλα μετά Μουσικού Παραρτήματος.Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Σχήμα: 17,5x25 εκ.   Σελίδες: 508
Τιμή:
25,00 €   δεμένο