Έκδοσις άκρως επιμελημένη, μετά των σχειτκών τυπικών διατάξεων και οδηγιών, εις τρόπον ώστε να διευκολύνεται η ομοιόμορφος και απρόσκοπτος τέλεσις των Ιερών Ακολουθιών παρά πάντων, μάλιστα δε παρά των αρχαρίων. Επί πλέον περιλαμβάνει και τας ειδικάς διατάξεις διά τας Ακολουθίας, αίτινες τελούνται εις τας Ιεράς Μονάς, περιέχει δε και ειδικήν σύντομον υμνογραφικήν εισαγωγήν και ερμηνείαν, όπου εξηγούνται οι υπάρχοντες εν αυτή όροι λ.χ. Κανών, Ωδή, Υπακοή κλπ. Είναι η καλυτέρα μέχρι τούδε έκδοσις.
«…Έκδοσις καλαίσθητος, πλουσιωτάτη εις τυπικάς διατάξεις, στηριζομένη εις αυθεντικάς πηγάς, δεν δύναται να συγκριθή κάν προς οιανδήποτε άλλην. Υπερτερεί συντριπτικώς πάσης προηγουμένης εκδόσεως. Δύναται να χαρακτηρισθή ως έκδοσις κλασσική από πάσης πλευράς. Αποτελεί εκδοτικόν άθλον». (Περιοδικόν «Οι Τρείς Ιεράρχαι» αρ. 1257, Μάιος 1968).

Έκδοσις δίχρωμος, γράμματα μεγάλα. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, ράχη δέρμα.


Παρακλητική
(ήτοι Οκτώηχος η μεγάλη)
Σχήμα: 21,5x29 εκ.   Σελίδες: 762
Τιμή:
55,00 €   δεμένο